Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie udostępnia doskonałą infrastrukturę do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci pomieszczeń biurowych, produkcyjno – magazynowo – usługowych i sali konferencyjnej. IPC oferuje bazę lokalową na preferencyjnych warunkach już od 10zł za 1m2. Zapewnia także usługę „Wirtualne biuro”, profesjonalną obsługę biurową, organizację i obsługę spotkań, szkoleń, konferencji, usługi informacyjne i konsultacyjne oraz nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej dla firm zlokalizowanych w IPC.

Do IPC przyjmowane są:

• podmioty różnych branż,
• podmioty korzystające z lokalnych zasobów,
• podmioty poszukujące wsparcia w fazie organizacyjnej,
• podmioty funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy,
• podmioty funkcjonujących na rynku i rozszerzających działalność o profil innowacyjny.

Podmioty w IPC otoczone są opieką przez 3 lata, po okresie inkubacji podmiot będzie realizował swe cele i rozwijał działalność poza IPC.

W trakcie naboru preferowane będą podmioty w których:

• planowana działalność bazuje na wdrażaniu innowacji technologicznych,
• przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zaawansowane technologie takie jak: technologie rolnicze, technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
• przewidywany jest efekt w postaci innowacyjnych produktów/usług, na które istnieje efektywny popyt rynkowy.

Wymagane dokumenty:

• Formularz Zgłoszeniowy Inwestora, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
• dowód rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy lub innym),
• oświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
• oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Procedura przyjęcia podmiotu do IPC:

• uzyskanie kompletu informacji w biurze IPC lub na stronie www.perlowainwestycja.pl,
• pobranie Formularza Zgłoszeniowego Inwestora, który znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania i przedłożenie wypełnionego formularza z kompletem dokumentów,
• pozytywne rozpatrzenie dokumentów podmiotu przez Dyrektora IPC,
• od negatywnej decyzji Dyrektora IPC przysługuje pisemne odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w terminie 7 dni od otrzymania tej decyzji. Burmistrz zajmuje stanowisko na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania,
• zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w IPC.

Podmiot może negocjować przedłużenie Umowy Najmu poprzez wystosowanie odpowiedniego wniosku do Dyrektora IPC, okres inkubacji podmiotu może zostać przedłużony decyzją Dyrektora.

 Podmiotom działającym w ramach IPC oferujemy w szczególności:

• wynajem powierzchni biurowej, produkcyjnej, magazynowej i usługowej na atrakcyjnych warunkach,
• nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej znajdującej się na terenie IPC po uzgodnieniu z administracją IPC,
• usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne,
• przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach,
• możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez IPC,
• pomoc w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami przemysłowymi,
• profesjonalną obsługę biurową.